Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΠΛΟ ΚΥΡΟΥ»

 

Η ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία: «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΠΛΟ ΚΥΡΟΥ» έχει νόμιμα συσταθεί και λειτουργεί κανονικά σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και κανονισμούς, εξασφαλίζοντας όλες τις απαιτούμενες από τον νόμο

άδειες και εγκρίσεις για τη σύσταση και τη λειτουργία της στο πλαίσιο του καταστατικού, του σκοπού και του αντικειμένου της και φέρει Α.Φ.Μ. 092882383 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 070974710000

Σκοπός του κειμένου αυτού είναι να σας ενημερώσει για την πολιτική απορρήτου που τηρεί η ετερόρρυθμη εταιρία, ώστε να γνωρίζετε πριν ακόμη από την εκκίνηση της συναλλακτικής μας σχέσης ποιες προσωπικές πληροφορίες πρόκειται να γνωστοποιήσετε στην ετερόρρυθμη εταιρία, δηλαδή στα μέλη της και στους υπαλλήλους της και στους συνεργάτες της, πως πρόκειται να αξιοποιηθούν οι πληροφορίες αυτές, πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρηθούν και άλλα συναφή ζητήματα που αναλύονται παρακάτω.

Προσοχή: Με την παροχή προσωπικών πληροφοριών σας δηλώνετε ότι αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου που σας γνωστοποιείται με το παρόν και συγκατατίθεστε σε ενέργειες συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων, όπως οι ενέργειες αυτές αναλύονται παρακάτω. Για το λόγο αυτό σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου, που τηρεί η εταιρία, δεν θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε προσωπικές σας πληροφορίες.

 

  1. Τι εννοούμε με τον όρο «προσωπικές πληροφορίες»

Στον όρο προσωπικές πληροφορίες ή άλλως προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι πληροφορίες που βοηθούν στον προσδιορισμό και στην εξατομίκευση του φυσικού προσώπου. Ενδεικτικά προσωπικές πληροφορίες είναι το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ο αριθμός κινητού ή σταθερού τηλεφώνου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο αριθμός ταυτότητας, και άλλα.

 

  1. Ποιοι είμαστε

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών ή δεδομένων είναι ο Θωμάς Κύρου του Παναγιώτη και της Θωμαΐδος.

 

  1. Πληροφορίες που ίσως συλλέξουμε

Οι πληροφορίες που συλλέγονται παρέχονται είτε στον παραπάνω υπεύθυνο επεξεργασίας είτε στους υπαλλήλους της εταιρίας από εσάς κατά τη λήψη προσφοράς από την εταιρία ή κατά την αγορά προϊόντων από την εταιρία. Εν προκειμένω και βάσει του σκοπού της εταιρίας οι μοναδικές πληροφορίες που χρειάζονται να γνωστοποιηθούν στην εταιρία από εσάς ώστε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή ή οι συναλλαγές που επιλέξετε να πραγματοποιήσετε με την εταιρία είναι : το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ο αριθμός κινητού ή σταθερού τηλεφώνου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η διεύθυνση κατοικίας σας.

 

  1. Σκοπός Συλλογής Πληροφοριών

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται καταρχήν προκειμένου: 1) να σας παραδώσουμε μετά από αίτημα σας έγγραφη προσφορά για αγορά προϊόντων που επιθυμείτε, 2) να πραγματοποιήσουμε τη συναλλαγή ή τις συναλλαγές που επιλέξετε με έκδοση φορολογικού παραστατικού και τυχόν αποστολή των προϊόντων στο χώρο που θα μας υποδείξετε, 3) να δημιουργήσετε προσωπικό λογαριασμό στον ισότοπο που διατηρεί η εταιρία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.kyrou.net, 4) να σας αποστέλλουμε διαφημιστικά έντυπα για αγορά προϊόντων της εταιρίας μας. Η συλλογή των προσωπικών αυτών δεδομένων διευκολύνει την λειτουργία της εταιρίας μας αλλά και την δική σας επικοινωνία με εμάς και εξυπηρέτηση από εμάς, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά να μας γνωστοποιείτε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

  1. Αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται στο αρχείο, φυσικό και ηλεκτρονικό της εταιρίας μας για εσωτερική χρήση. Δεσμευόμαστε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα μεταβιβαστούν εν γνώσει μας και άνευ της συναίνεσης σας σε τρίτα πρόσωπα, επαγγελματίες και μη. Εξαίρεση από την αρχή αυτή της μη γνωστοποίησης των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτα πρόσωπα αποτελεί η γνωστοποίηση τους σε συνεργάτες μας με σκοπό την ολοκλήρωση της συναλλαγής που έχετε επιλέξει ή η γνωστοποίηση τους σε συνεργάτες – εντολοδόχους μας που ασχολούνται με τη διαφήμιση και εν γένει την προώθηση των προϊόντων μας. Ενδεικτικά και για παράδειγμα ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα όπως το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο σας και η διεύθυνση κατοικίας σας θα γνωστοποιηθούν στην μεταφορική εταιρία που θα αναλάβει την ασφαλή μεταφορά των προϊόντων που αγοράσατε από εμάς στον χώρο που θα μας υποδείξετε. Ομοίως εξαίρεση αποτελεί η γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων στις αστυνομικές αρχές μετά από νόμιμη διαδικασία απαίτησης γνωστοποίησης τους. Ενδεικτικό παράδειγμα η περίπτωση τέλεσης απάτης.

Στο σημείο αυτό αξίζει να υπομνησθεί ότι σε περίπτωση που επιλέξετε να καταβάλλετε ηλεκτρονικά το ποσό του τιμήματος για την αγορά των προϊόντων μας με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή με γρήγορη πληρωμή μέσω του συνδέσμου που αναγράφεται στους τρόπους πληρωμής της ηλεκτρονικής μας σελίδας ή εάν είστε κάτοχος Vivawallet μέσα από το διαχειριστικό περιβάλλον της Vivapayments, τότε θα μεταφερθείτε αυτόματα στο ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών του εκάστοτε παρόχου (Vivawallet, Εθνική Eurobank κ.α.). Η τυχόν συλλογή, αποθήκευση και διατήρηση των στοιχείων της κάρτας σας (όπως ενδεικτικά αριθμός κάρτας, ονοματεπώνυμο κατόχου κ.α.) δεν αφορά στην εταιρία μας, αλλά ενεργείται από τον εκάστοτε πάροχο διαδικτυακής πληρωμής και η εταιρία μας δεν δύναται να γνωρίζει τυχόν τέτοιες ενέργειες του παρόχου της διαδικτυακής πληρωμής, πολλώ δε μάλλον δεν δύναται να παρέμβει σε αυτές.

 

  1. Ασφάλεια Πληροφοριών

Τα προσωπικά σας δεδομένα φυλάσσονται από εμάς στο φυσικό και στο ηλεκτρονικό αρχείο της εταιρίας μας. Η τήρηση τους σε αμφότερα τα αρχεία κρίνεται ιδιαίτερα ασφαλής και ο κίνδυνος απώλειας τους ή κοινοποίησης σε τρίτους περιορισμένος με την επιφύλαξη όμως εξαιρετικών γεγονότων (όπως για παράδειγμα την κλοπή). Σε κάθε περίπτωση κανένα σύστημα δεν εγγυάται την απόλυτη ασφάλεια των πληροφοριών, που σας αφορούν, διό λόγο και επιφυλασσόμαστε για τυχόν διαρροή τους από αιτία που δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί ακόμη και με άκρα μέτρα επιμέλειας.

 

  1. Διατήρηση των συλλεγόμενων πληροφοριών

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται από εμάς όχι μόνο για το χρονικό διάστημα, που απαιτεί η ολοκλήρωση της συναλλαγής ή των συναλλαγών που επιλέξετε να πραγματοποιήσετε με την εταιρία μας, αλλά και για αόριστο χρόνο, δεδομένου ότι η διατήρηση τους εξυπηρετεί τους συναλλακτικούς σκοπούς. Ενδεικτικά και για παράδειγμα σε περίπτωση φθοράς προϊόντος που έχει αγοραστεί από την εταιρία μας και ανάγκης αγοράς νέου προϊόντος της ίδιας τεχνοτροπίας και κατασκευής, η αναζήτηση του προϊόντος μέσω του αρχείου που διατηρούμε αποτελεί εύκολη και απλή διαδικασία που εξυπηρετεί τόσο εσάς όσο και την εταιρία μας.

 

  1. Γνωστοποίηση των συλλεγόμενων πληροφοριών

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν γνωστοποιούνται από εμάς σε κανένα τρίτο πρόσωπο άνευ της συναίνεσης σας, εκτός της εξαίρεσης που αναφέρεται παραπάνω στην παράγραφο με αρίθμηση 5.

 

  1. Τα δικαιώματα σας

Τα δικαιώματα σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα :

 

Δικαίωμα ενημέρωσης

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να σας παρέχει κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και να διευκολύνει την άσκηση αυτού του δικαιώματος ενημέρωσης. Για τον λόγο αυτό για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς και δη στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, είτε προφορικά σε περίπτωση φυσικής σας παρουσίας στο φυσικό μας κατάστημα, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) info@kyrou.net.

 

Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα

Μπορείτε να ενημερώνεστε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και να σας γνωστοποιείται τι καταλαμβάνει η επεξεργασία αυτή και με ποιον τρόπο ενεργείται. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο επεξεργασίας μπορείτε να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Οποιοδήποτε αίτημα σας προς τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων θα αποστέλλετε αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) info@kyrou.net.

 

Δικαίωμα διόρθωσης

Μπορείτε να αιτηθείτε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να διορθώσει στοιχεία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον αυτά είναι ανακριβή.

 

Δικαίωμα στη λήθη – Δικαίωμα αποχώρησης

Μπορείτε να αιτηθείτε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να διαγράψει για οποιοδήποτε λόγο τα προσωπικά σας δεδομένα, ή να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας για την επεξεργασία τους. Για να ολοκληρωθεί η διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή για να αιτηθείτε την ανάκληση την συγκατάθεσης σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή πληροφοριών θα πρέπει να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στον υπεύθυνο επεξεργασίας στην ίδια παραπάνω αναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας ωστόσο δεν σημαίνει ότι η επεξεργασία που έλαβε χώρα μέχρι την χρονική στιγμή της ανάκλησης είναι παράνομη. Αντίθετα η επεξεργασία αυτή είναι νόμιμη. Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση που η συναλλαγή με την εταιρία μας δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την υποβολή του αιτήματος για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων ή για ανάκληση της επεξεργασίας τους, το αίτημα αυτό συνιστά πρόσκομμα στην περαίωση της συναλλαγής, με συνέπεια η συναλλαγή σας να θεωρείται ανακληθείσα.

 

Δικαίωμα στη φορητότητα

Μπορείτε να αιτηθείτε την λήψη των προσωπικών σας δεδομένων και την μεταφορά τους σε άλλον φορέα.

 

Δικαίωμα εναντίωσης

Μπορείτε να μας γνωστοποιήσετε την αντίθεση σας και την εναντίωση σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον η συναλλαγή με την εταιρία μας δεν έχει ολοκληρωθεί, η αντίρρηση σας αποτελεί πρόσκομμα στην περαίωση της συναλλαγής, με συνέπεια η συναλλαγή σας να θεωρείται ανακληθείσα. Για να διατυπώσετε τις αντιρρήσεις σας θα πρέπει να αποστείλετε email στο info@kyrou.net, το οποίο χειρίζεται και ελέγχει ο παραπάνω αναφερόμενος υπεύθυνος επεξεργασίας.

Περαιτέρω για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως ενημέρωση, υποβολή καταγγελίας και άλλα) μπορείτε να απευθυνθείτε και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση (Κηφησίας αρ. 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 11523) είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dpa.gr. Ομοίως ένα πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματα σας για τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να απευθυνθείτε στην ίδια Αρχή.

 

Δικαίωμα στη μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων

Έχετε το δικαίωμα να μην αποδεχθείτε ή να προβάλλετε αντιρρήσεις σε οποιαδήποτε απόφαση που σας αφορά και βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης, της κατάρτισης προφίλ, σε περίπτωση που η απόφαση αυτή παράγει νομικά αποτελέσματα σε σχέση με εσάς ή επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό εσάς. Ενδεικτικά και για παράδειγμα κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα, χρησιμοποιώντας cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης (όπως π.χ. ποιες σελίδες είδατε και εάν επιλέξατε κάποιον σύνδεσμο σε κάποιο από τα ενημερωτικά μας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Κατόπιν επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες αυτές και κατά τη χρήση του διαδικτύου από εσάς εμφανίζονται στοχευμένες διαφημίσεις από την εταιρία μας σχετικά με τα προϊόντα που επιλέξατε να δείτε από τον ιστότοπο της εταιρίας μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική cookies που ακολουθούμε θα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην οποία υφίσταται σχετική ενημερωτική καρτέλα.

Cookies

Η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την παροχή ορισμένων λειτουργιών στην Ιστοσελίδα, για την κατανόηση και τη μέτρηση της απόδοσής της και την παροχή στοχευμένων διαφημίσεων. Παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Cookies εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και το πως να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις για τα cookies.

 

 

  1. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

Η πολιτική αυτή απορρήτου ισχύει από την ημερομηνία που αναφέρεται στην κάτω πλευρά της δήλωσης και εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την τυχόν αλλαγή της. Η πολιτική αυτή απορρήτου αντικατέστησε την πολιτική απορρήτου που ίσχυε από 30-05-2018 στην εταιρία μας έως και σήμερα (07-11-2023). Σε περίπτωση αλλαγής της νέας πολιτικής απορρήτου θα τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο τόσο στο φυσικό κατάστημα της εταιρίας μας, όσο και στον ισότοπο που διατηρεί η εταιρία μας η νέα πολιτική απορρήτου. Είναι αυτονόητο ότι η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει τόσο για το φυσικό κατάστημα, που βρίσκεται στο 4 χιλ Καστοριάς – Βιτσίου στην περιοχή της Χλόης Καστοριάς, όσο και για τον ισότοπο της εταιρίας μας, στον οποίο ενεργούνται διαδικτυακές συναλλαγές.

 

 

Καστοριά, 09-11-2023

 

Με εκτίμηση

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας